Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Urząd Gminy Hrubieszów (ul. Bolesława Prusa 8, 22-500 Hrubieszów, tel: 84 696 2681, fax: 84 696 2794, email: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl), dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Hrubieszów.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-28.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewelina Szulżuk, e-mail: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 84 696 2681. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie internetowej znajdują się pliki multimedialne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (np. transmisje Sesji Rady Gminy Hrubieszów).
 • Multimedia mogą nie posiadać napisów dla osób niedowidzących.
 • Na stronie znajduje się wiele plików do pobrania. Nie wszystkie pliki są w pełni dostępne. Może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do zdjęć, tabel, wykresów i grafik.
 • Część dokumentów umieszczona jest w formie skanów.
 • Ponadto:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
  • dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową,
 • Mogą wystąpić również takie sytuacje, które powodują, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na:
  • pochodzenie z różnych źródeł i Urząd Gminy Hrubieszów nie ma uprawnień do edycji i zmiany treści dokumentu,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
  • zostały opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadomi o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym realizacja żądania będzie możliwa. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

7. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUp przewinięcie strony w górę
 • PgDn - przewinięcie strony w dół
 • Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home - przejście na górę strony
 • End - przejście na dół strony

8. Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Hrubieszów zlokalizowany jest przy: ul. B. Prusa 8, 22-500 Hrubieszów 

Do budynku Urzędu Gminy prowadzi główne wejście od ulicy B. Prusa. Parter budynku wyniesiony jest na wysokość ok.1,2 m, schody nie są wyposażone w windę ani podjazd dla niepełnosprawnych.

Wejście główne prowadzi przez dwoje przeszklonych drzwi, otwieranych na zewnątrz a następnie kolejne pomieszczenie sąsiadujące z wejściem na klatkę schodową, wyposażone w drzwi oszklone otwierane na zewnątrz.

Urząd zapewnia informację na temat lokalizacji poszczególnych komórek organizacyjnych i pomieszczeń w sposób wizualny – tablica informacyjna znajdująca się na wprost wejścia na klatkę schodową parteru, oraz nad drzwiami prowadzącymi z klatki schodowej na poszczególne piętra, a także ustnie w Sekretariacie Urzędu. W celu dostania się do pomieszczeń biurowych zlokalizowanych na piętrach budynku na klatce schodowej parteru należy kierować się w lewo.

Na parterze budynku znajduje się Gminne Centrum Informacji Turystycznej (pokój nr 1) oraz kasa zlokalizowana na prawo od klatki schodowej parteru po przejściu przez oszklone drzwi otwierane na zewnątrz.

Na pierwszym piętrze budynku zlokalizowano: Salę konferencyjną (pokój nr 7), Referat Gospodarki Nieruchomościami Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pokój nr 8 i 9), Referat Inwestycji Planowania Spraw Lokalowych i Gospodarczych (pokój nr 10 i 10a).

Na drugim piętrze zlokalizowano Sekretariat oraz Gabinet Wójta Gminy (pokój nr 15), Sekretarz Gminy i Radca Prawny (pokój nr 16), Referat Finansowy, Skarbnik Gminy (pokój nr 17), Referat Finansowy, Sprawy oświatowe, kadry i płace (pokój nr 18), Informatyk, IOD (pokój nr 19).

Na trzecim piętrze zlokalizowano Referat Podatków i Opłat (pokój nr 20, 21 i 23), Przewodniczący Rady Gminy, Obsługa Rady Gminy (pokój nr 22), Sprawy obronne, zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo informacji (pokój nr 24), Referat Obywatelski i Ochrony Przeciwpożarowej (pokój nr 25).

Na każdej kondygnacji budynku znajduje się toaleta przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami, usytuowana na końcu korytarza po prawej stronie (w odległości około 12 metrów od klatki schodowej). Budynek nie jest wyposażony w windę ani urządzenia ułatwiające poruszanie się po klatce schodowej (schodołaz), gdy zachodzi taka potrzeba, pracownik schodzi na parter budynku w celu obsłużenia interesanta.

Parking ogólnodostępny zlokalizowano po północnej stronie budynku, wjazd od strony ul. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej – brak oznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami, oraz od strony wschodniej budynku na dziedzińcu wjazd od ulicy B. Prusa. Brak podjazdu dla osób z niepełnoprawnościami.

Budynek Urzędu nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną i domofon. 

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy prosimy o:

 • kontakt poprzez inną osobę,
 • telefonicznie pod nr 84 696 26 81,
 • przesłanie wiadomości faxem pod nr  84 696 27 94,
 • przesłanie wiadomości e-mail na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Urząd Gminy Hrubieszów nie posiada możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

10. Informacje dodatkowe

Urząd Gminy Hrubieszów nie posiada aplikacji mobilnej.